سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین افتتاح فاز سوم ناحیه نوآوری پردیس

سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,,,دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محسنی بندپی,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,علی مرتضی بیرنگ,,,,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان , سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,دکتر سورنا ستاری,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,محسنی بندپی,اسماعیل قادری فر,,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,,,,محسنی بندپی,,محمد اسلامی, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,,,,,,,دکتر سورنا ستاری,مهدی صفاری نیا,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اسماعیل قادری فر, سورنا ستاری در مراسم هفدهمین اجلاس سالیانه پارک پردیس و آئین ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,دکتر محمد اسلامی,,اسماعیل قادری فر,محسنی بندپی,,دکترسورنا ستاری,,,مهدی صفاری نیا,,,