شش راه برای كاهش مصرف پلاستیك

ایران جز ٥ كشور اول در دنیا در مصرف پلاستیك است، پلاستیك به عنوان یكی از دیرتجزیه پذیرترین موادر در طبیعت است (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی