شکل گیری زیست بوم نوآوری در شهرستان تاریخی کاشان با حضور ستاری

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی