ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان کیفیت فرآورده‌های لبنی با استارتر «ایران‌ساخت» افزایش یافت؛ ستاری: نوآوری دانش‌بنیان‌ها می‌تواند فرهنگ غنی ایران در حوزه پروبیوتیک‌ها را جهانی کند

کیفیت فرآورده‌های لبنی با استارتر «ایران‌ساخت» افزایش یافت؛ ستاری: نوآوری دانش‌بنیان‌ها می‌تواند فرهنگ غنی ایران در حوزه پروبیوتیک‌ها را جهانی کند

محصول استارتر کالچر ماست «ایران‌ساخت» با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری رونمایی و از خط تولید زیست تخمیر بازدید شد.