عینک هایی که پیک میشوند

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) اولین فروشگاه اینترنتی عینک های طبی ـ آفتابی و لنز در ایران - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی