فرآیند حمایت معاونت علمی از مطالعات بازاریابی شرکتهای دانش بنیان