فرار گسترده مغزها از ایران دروغی بیش نیست !

خدا را شکر که مردانی مثل معاون علم و فناوری رئیس جمهور که انصافا شخص محترم و خوش فکری است؛ وجود دارند که حداقل اشاره به دروغ هایی چون فرار گسترده مغزها در حضور رهبر معظم انقلاب بنمایند. (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی