فن آور ( رویدادهای کارآفرینی )

برنامه ی فن اور شبکه چهار سیما با موضوع بررسی رویدادهای کارآفرینی - استارتاپ ویکند - 

کلمات کلیدی