فن آور (Robocup China ۲۰۱۵)

از سری برنامه های فن آور - کاری از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی