قلمستون

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) شبکه آنلاین آموزشی که سعی دارد محتوا را به صورت تعاملی و استاندارد در اختیار کاربر قرار دهد . (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی