مالیات و گمرک شرکت های دانش بنیان

مالیات و گمرک شرکت های دانش بنیان با حضوری دکتر شیخ زین الدین خبر 14(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی