مراسم اهداء دومین جایزه "مصطفی(ص)"

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی