مراکز و کارخانه های متروک چگونه تبدیل به کارخانه های نوآوری و فناوری می شوند؟

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی