مسابقات ملی پایان نامه های سه دقیقه ای " پاناسه"

✍️ جوایز این مسابقه؛
 
5 نفر برتر مرحله کشوری  200 میلیون ریال 
 
30 نفر برگزیده مرحله بومی 100 میلیون ریال 
 
150 نفر برگزیده مرحله مجازی 5 میلیون ریال