مسابقه میدون با موضوع «فرهنگسازی و زیست بوم کارآفرینی»