مستند تهران تقاطع سئول (قسمت ۷)

تاریخچه صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی