مصاحبه دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در برنامه فوتون