معرفی برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق و معرفی خدمات و حمایت های این برنامه

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی