مقام معظم رهبری در دیدار با روسای دانشگاه ها (قسمت ۱)

نقش آفرینی دانشگاه ها در ایجاد تمدن نوین اسلامی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی