مهارت افزایی وکار تیمی را باید از کودکی اموزش دهیم