مواد نوترکیب ساختمانی

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) طراحی و ساخت مواد نوترکیب PCMS در صنعت ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی