موج عظیمی از انرژی های نوین در راه است

موج عظیمی از انرژی های نوین در راه است (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی