موشن گرافیک معرفی قانون حمایت از شرکهای دانش بنیان

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی