مکان یاب شهروندان

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) جستجوگر هوشمند شهری(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی