نسل جدید بالگرد

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) طراحی و ساخت صنایع هوایی- (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی