نسیم دانش "سازنده عملکردهای آشکار ساز شکستگی خطوط لوله"