نسیم دانش (رونمایی از ربات انسان نما)

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی