نسیم دانش (مسابقات ربوکاپ-دانشگاه امیرکبیر۲)

نسیم دانش (مسابقات ربوکاپ-دانشگاه امیرکبیر۲) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی