نسیم دانش (نمایشگاه صنایع هوا و هوانوردی)

نسیم دانش (نمایشگاه صنایع هوا و هوانوردی) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی