نسیم دانش ( پیش بینی حوادث با فناوری های روز)

از سری برنامه های نسیم دانش - کاری از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی