نشست خبری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و اعضای ستاد مبارزه با کرونا

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر قانعی , ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,دکتر قانعی , ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قاسم عرب,پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,.پرویز کرمی,دکترسورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی , ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,دکتر قانعی , ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی,دکتر قانعی , ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,.پرویز کرمی,