نشست سورنا ستاری با سرپرست وزارت صنعت، معدن، تجارت و بازگارنی