نشست هفته کارآفرینی با حضور کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان با محور یت دستاوردهای شرکت‌های خلاق و شتابدهنده‌ها در دانشگاه شهید بهشتی

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی