نوآورانه یا غیرممکن؟

ثبت اختراع ایرباس برای جداکردن اتاقک از هواپیما (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی