نیروی انسانی خلاق، نوآور و مبتکر پایه اقتصاد دانش بنیان

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی