هنرمندان زنده میمانند

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) بستر کاملی برای عرضه مستقیم آثار هنری به خصوص صنایع دستی- (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی