هوشمندانه هزینه کنید

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) کیف پول شخصی نیو راه حلی ساده و جذاب برای مدیریت امور مالی شخصی بر روی تلفن همراه- (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی