ورود طراحان مد به دنیای فناوری های پوشیدنی

ورود طراحان مد به دنیای فناوری های پوشیدنی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی