٧٢ ساعت از ترافیك هوایی در جهان در ١٣ ثانیه

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی