پرویز کرمی - اقتصاد دانش بنیان- برنامه چرخ

حضور پرویز کرمی در برنامه چرخ(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی