پرویز کرمی - حمایت از کالای دانش بنیان با زبان هنر