پرویز کرمی - مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری

کلمات کلیدی