پزشک همراه

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) اپلیکیشنی جهت مشاوره با پزشکان - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی