چرخ (حسگرهای کوچک قابل بلع)

کپسولهای آندوسکوپی روشی موثر جهت شناسایی سرطانهای اندامهای داخلی بدن (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی