چرخ (حل معمای مکعب روبیک با استفاده از ربات)

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی