گپی با برادران عزیزپور بنیانگذاران استارت آپ کافه تدریس

کافه اي مخصوص دانشجويان با منوي شيمي و فيزيک و هندسه

گپی با برادران عزیزپور بنیانگذاران استارت آپ کافه تدریس


مبين و علي عزيزپور از همان دوران مدرسه عاشق کامپيوتر و بازيهاي آن بودند، اما کنکاش در مورد کامپيوتر براي آنها جذابتر از بازيها بود و براي همين سرنوشت خود را با کامپيوتر گره زدند و در دانشگاه نيز همين رشته را آموختند؛ دوراني که ذهنشان پر بود از سوالات مختلف؛ سوالاتي که ايدهاي را به ذهن مبين رساند و با علي مطرح کرد؛ راهحلي براي رسيدن به پاسخهاي آني در هر جا و مکاني به شکل آنلاين. راهحلي که اين دو برادر را رهنمون دنياي استارتآپها کرد تا هم کارآفريني کرده باشند، هم به دانشپژوهان اين فرصت را بدهند بيدغدغه در کلاسهاي مجازي آنها بنشينند و به پاسخ سوالاتشان برسند. در ادامه با کسب و کار اين دو برادر آشنا ميشويم.


¡ در دنياي امروز استارتآپها پديده جديدي هستند و آمدهاند تا مفهوم کسب و کار را به شيوه نوين به نمايش بگذارند؛ کسب و کارهاي جديدي که در حوزههاي مختلف ورود کردهاند و حرف تازهاي براي گفتن دارند. چه عاملي سبب شده از ميان همه حوزهها کافه تدريس، آموزش را بهانه فعاليت خود قرار دهد؟

تيم سه نفره کافه تدريس به يادگيري و آموزش و محيطهاي آموزشي علاقه وافر داشت و از آنجا که هر سه عضو تيم تجربه تدريس داشتند، تصميم گرفتند در اين مسير راهگشا باشند و به کمک کافه تدريس کاري کنند در اين عرصه ايران هم حرفي براي گفتن داشته باشد. هر سه عضو اين استارتآپ دانشآموخته رشته کامپيوتر هستند و از دانشگاههاي تهران، اميرکبير و شريف فارغالتحصيل شدهاند.   

¡ مبناي تمام استارتآپها در هر نقطه از جهان يک ايده است؛ ايدهاي که گاهي براي حل مشکلي مطرح ميشود. ايده کافه تدريس چطور متولد شد و اين تولد قرار است چه چيزي را براي کاربران آن هموار سازد؟

تجربه دوران دانشجويي و تجربه روزها و شبهايي که مسئلهاي تمام ذهنت را پر ميکند و بيجواب ميماند، جرقه اوليه کافه تدريس را براي ما زد. کافه تدريس آمده تا دانشپژوهان دغدغه رفع اشکال و يادگيري نداشته باشند و اساتيد تدريس کنند آن هم به شکل آنلاين. ايدهاي که يک سال پيش به ذهنمان رسيد، اما به دليل برخي مسائل فرصت عملي کردن آن را پيدا نکرديم تا اينکه اوايل امسال کار را استارت زديم و پيادهسازي ايده شروع شد و هفت ماه زمان صرف اين مسئله شد. از حدود سه ماه پيش بود که سايت کافه تدريس بالا آمد.

¡ کافه تدريس استارتآپ نوپايي است.آيا در اين سه ماه فعاليت از نحوه کار رضايت داشتيد و توانستيد طبق برنامه از پيشتعيين شده پيش برويد؟

کلاسهاي کافه تدريس آنلاين هستند و هر دانشپژوهي که نياز به يادگيري يا رفع اشکال دارد ميتواند به سايت مراجعه کند و موضوعي را که در آن نيازمند يادگيري يا رفع اشکال است، جستوجو کند.در سايت ليست اساتيد وجود دارد و دانشپژوهان ميتوانند با آنها تعامل داشته باشند. اين افراد مشکل خود را از طريق چت با استاد مورد نظر در ميان ميگذارند و پس از آن که استاد تاييد کرد، دانشپژوه وارد کلاس مجازي ميشود و ميتواند از آن بهره ببرد. ما هم از نحوه کار و هم از بازخورد آن رضايت کامل داريم، چون طي سه ماه توانستهايم صد و هشتاد استاد را جذب کافه تدريس کنيم و هزار دانشپژوه نيز از خدمات کافه تدريس بهره ميبرند.      

¡ براي راهاندازي استارتآپتان چقدر تحقيق و مطالعه کرديد؟

قبل از کافه تدريس استارتآپهاي مشابهي در نقاط مختلف جهان فعاليت خود را شروع کردهاند، اما در داخل ايران کافه تدريس در حوزه خودش، اولين است. در ابتداي راه که چنين ايدهاي را داشتيم، در مورد نمونههاي مشابه تحقيق و بررسي کرديم؛ تحقيق و بررسياي که مدت زيادي را نيز صرف خود کرد. درواقع ما نمونههاي مشابه را آناليز کرديم؛ از نحوه برگزاري کلاس تا مدل درآمدي و بعد از آن بود که استارت کار را زديم. نمونههاي مشابه کافه تدريس متنوع هستند و هرکدام بسته به شرايط و نيازهاي کشور خود مسير و شيوهاي را در پيش گرفتهاند. کافه تدريس شبيه هيچکدام از آنها نيست، اما ترکيبي از نمونههاست. درواقع ما نقاط ضعف و قوت هر يک را در نظر گرفتيم و سعي کرديم از ضعفها بپرهيزيم و نقاط قوت را تقويت کنيم و در حقيقت بوميسازي داشته باشيم.  

¡ امروز که به پشت سر نگاه ميکنيد، اين تحقيق و پژوهش چقدر به کار شما آمده است و بقيه راه را چطور طراحي کردهايد؟

تحقيقات به ما کمک کردند با کوتاهترين مدل شروع به پيادهسازي کافه تدريس کنيم. ما بايد جامعه هدف خود را ميشناختيم و از نيازهايش مطلع ميشديم، براي همين با درصدي از مشتريان که جزو جامعه هدف ما بودند مصاحبه کرديم. در همين مصاحبهها بود که متوجه شديم نياز آنها با ايده ما همخواني دارد و ايده ما ميتواند اين نياز را برطرف کند. بازخورد خوبي بود. چنين شرايطي ما را ترغيب کرد ويژگيهاي کافه تدريس را پيادهسازي کنيم. بعد از اينکه سايت آماده سرويسدهي شد، به تبليغات پرداختيم. در گام نخست با اساتيد شروع کرديم و خوشبختانه توانستيم از شبکههايي که داشتيم اساتيد برتر را جذب کنيم. در شبکههاي مجازي نيز با همکاري دانشگاهها، در جذب دانشپژوه موفق ظاهر شديم.

¡ استقبال اساتيد از ايده شما چطور بود؟

استقبال خوب بود. اساتيد عاشق ياد دادن هستند و چه چيزي از اين بهتر که ميتوانستند از خانه کلاسي براي دانشپژوهان برگزار کنند؛ کلاسي به وسعت کشور چون دانشپژوهان در شهرستانها نيز در اين کلاسها شرکت ميکنند.

¡ هر کسب و کاري نياز به سرمايهگذاري دارد تا به سوددهي برسد. کافه تدريس با چه ميزان سرمايهگذاري پا در دنياي کسب و کارهاي نوپا گذاشت؟

از آنجا که اعضاي تيم همگي فني بودند، در ابتداي کار سرمايه ما همان ايده و علممان بود، چون پيادهسازي سايت را که هزينههايي در پي دارد، خودمان انجام داديم اما براي تبليغات هزينههاي را پرداختيم. درواقع با کمتر از پنج ميليون تومان شروع کرديم. بعد سراغ شتابدهنده رفتيم و با مشورت گرفتن از آنها مسير خود را يافتيم.

¡ در اينکه در دنياي امروز تبليغات در فروش محصولات نقش کليدي دارند شکي نيست. استارتآپ شما تبليغات را چطور شروع کرد يا به عبارت ديگر از چه شيوهاي براي تبليغات سود برد؟

نميتوان منکر تاثير شبکههاي مجازي در شرايط فعلي بود. ما نيز از اين شبکهها بهره لازم را برديم و بعد از آن با انجمن صنفي دانشگاهها همکاريهايي داشتيم و از طريق آنها بود که توانستيم کافه تدريس را به دانشجوها معرفي کنيم و جذب دانشپژوهان را داشته باشيم.

¡ اقتصاد با گردش مالي معنا مييابد. چه در کسب و کار سنتي و چه در راهاندازي استارتآپها  نميتوان از اين مهم غافل شد. کافه تدريس از گردش مالي خود رضايت دارد؟ 

ما در همين بازه زماني سه ماهه توانستهايم هشتاد کلاس خصوصي به صورت يکبهيک برگزار کنيم. البته از همايشها نيز غافل نبوديم و موفق شديم چندين همايش مربوط به کنکور کارشناسي ارشد داشته باشيم؛ همايشهايي که از چهل تا صد نفر در آن شرکت ميکردند. در مجموع با صراحت ميتوانم بگويم در اين سه ماه گردش مالي کافه تدريس رضايتبخش بوده است.

¡ از گذشته تا به امروز کسب و کارها با هر حد و اندازهاي که شروع به کار ميکردند، براي عدهاي ايجاد شغل ميکردند. کافه تدريس نيز چنين ظرفيتي را در خود ميبيند؟  

آموزش مقولهاي است که از انسان ابتدايي تا بشر امروزي به آن نياز دارد و علم جديد ثابت کرده است که بشر حتي در رفتارهاي اجتماعي و فردي خود نيز نيازمند آموزش است. درواقع آموزش از گستردگي زيادي برخوردار است و ميتوان با پرداختن به جنبههاي مختلف آن دايره وسيعتري را به وجود آورد که افراد بيشتري بتوانند در آن جاي بگيرند. درواقع کافه تدريس شايد شروعي باشد براي رسيدن به چنين گستردگياي تا به فراخور آن هم به بالا رفتن آگاهي دست بيابيم، هم براي تعداد بيشتري مشکل اشتغال را رفع کنيم.

¡ وضعيت استارتآپها در ايران به چه شکل است و آيا ميتوان به فرداي آنها اميدوار بود؟

خدا را شکر فضا و اکوسيستم استارتآپي رشد خوبي را در پيش گرفته است و شتابدهندهها و سرمايهگذارها با اين نوع از کسب و کار در حال آشنايي هستند. اتفاقي که خيلي خوب است و من احساس ميکنم اين روند رشد رو به جلو خواهد بود. در سالن استارتآپهاي الکامپ دويست کسب و کار نوپا حضور داشتند. خوشبختانه اين نوع از کسب و کار نسبت به سالهاي گذشته رشد خوبي داشته است. به اعتقاد من حباب نتوانستن از بين رفته و جوانان بسياري به اين مسير و اين نوع از کسب و کار رو آوردهاند. با اين رويه بيشک آينده روشني پيش روي استارتآپهاست.

¡ سوالي که اين روزها خيليها از خودشان ميپرسند اين است که آيا استارتآپها ميتوانند در شکوفايي اقتصاد نقشي داشته باشند؟

اکثر استارتآپها ايده جوانان و تحصيلکردهها هستند؛ کارآفريناني که تلاش دارند با علم و ايده خود باري از دوش اقتصاد بردارند. البته خيلي دور نيست که هر کدام از اين استارتآپها بتوانند شرکتهاي بزرگ و سودآوري شوند. کارآفريني ذات استارتآپهاست و ميتوانند با پا گرفتن در بازار اشتغال تعداد بيشتري جوان را مشغول کنند. درواقع استارتآپها از همان شروع به کار تاثير خود را بر اقتصاد ميگذارند و بيشک در ادامه مسير اين اثرگذاري بيشتر خواهد شد. 

¡ کافه تدريس با وجود نمونههاي مشابه خارجي به ارزآوري هم انديشيده است؟

هنوز نه، ولي ميتواند چنين آرزويي داشته باشد و کافه بينالمللي نام بگيرد.

¡ کافه تدريس از نعمت حامي برخوردار بوده؟

در ابتداي مسير کاملا تنها بوديم و حمايتي دريافت نکرديم، اما زماني که کار را کمي پيش برديم سراغ شتابدهندهها رفتيم و بعد از دوره شتابدهي به دنبال جذب سرمايهگذار ميرويم تا بتوانيم کار را گسترش بدهيم و افراد علاقهمند به اين کار را جذب کنيم.

¡ هر مسير و هر فعاليتي ناگزير با چالشها و موانعي روبهرو ميشود. کافه تدريس چالشها را چگونه تجربه کرده است؟

پرورش و عملي کردن يک ايده نيازمند تمرکز و پشتيباني مالي است تا ايدهپرداز بتواند با خيال راحت از مسائل مالي و فارغ از حواشي با تمرکز ايده خود را عملياتي کند، ولي متاسفانه چنين تمرکز و فراغتي براي استارتآپهاي داخلي وجود ندارد تا بتوانند با تمرکز کامل روي ايدههايشان کار کنند. البته در اين مسير شتابدهندهها وجود دارند که آنها نيز به نوبه خود با محدوديتهايي روبهرو هستند. مثلا اينکه ما تنها چند شتابدهنده داريم که همگي در تهران متمرکز هستند و شهرستانها از آنها بيبهرهاند يا اينکه اين شتابدهندهها توانايي پوشش تعداد محدودي از استارتآپها را دارند.

¡ پارکهاي علم و فناوري چه نقشي ميتوانند در قبال استارتآپها ايفا کنند؟

اکوسيستم اوليه استارتآپها در همان پارکهاي علم و فناوري است، اما متاسفانه من آشنايي چنداني با نحوه حمايت اين پارکها ندارم. طبيعتا حمايت آنها ميتواند کارگشا باشد و به بهبود وضعيت استارتآپها کمک کند.

¡ اصولا در حمايت از استارتآپها چه مواردي بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد؟ سرمايه مالي، دفتر و امکانات فيزيکي، معافيتها يا...

به اعتقاد من استارتآپها نياز به معرفي بيشتر دارند و لازم است ظرفيتها و قابليتهاي اين کسب و کار نوپا به همه معرفي شود. آشنايي کاربران با اين نوع از کسب و کار و ساختار و روند رشدش ميتواند به اين نوع کسب و کار رونق بدهد و به صورت زنجيروار به نفع تمام کسب و کارها تمام شود. 

¡ استارتآپها در رقابت با بازار سنتي چه تاثيري خواهند داشت؟

استارتآپها کسب و کارهاي دنياي امروز هستند و بازار سنتي با همه قدمتي که دارد، نميتواند با آن رقابت کند و شايد اين رويه به ضرر بازار سنتي هم باشد، اما ما بايد ديد کلانتري داشته باشيم و به اين بينديشيم که اين روش نوپا ميتواند به نفع اقتصاد و توسعه آن باشد، چون دنيا به همين سمت حرکت ميکند.

¡ يکي از خصوصيات بارز جواني برنامهريزي براي آينده است. کافه تدريس که محصول جواني است و روياهاي آن، چه برنامه يا چشماندازي را براي آينده خود متصور است؟

کافه تدريس نه محدود به زمان است و نه مکان و ما به دنبال اين هستيم کافه تدريس بزرگترين سامانه آنلاين مشاوره و تدريس خصوصي شود تا هم مشکل دسترسي به کيفيت آموزش در شهرستانها مرتفع شود و هم دسترسي به اساتيد مجرب را در زمانهاي مختلف مهيا کنيم. ما در بستر کلاس تجربيات زيادي داشتيم و با بهينهترين سرعت اينترنت دانشپژوهان ميتوانند در کلاس مجازي حاضر شوند. در حال حاضر کلاسهاي مجازي برپا هستند. خوشبختانه ما بازخوردهاي خوبي داشتيم و کلاسها تا امروز بدون مشکل برپا شدهاند. ما کلاسي داشتيم با صد دانشپژوه از نقاط مختلف کشور. براي همين به آينده اميدوار هستيم و در اين که حتما روزي به آرزويي که به دنبال آن هستيم، دست خواهيم يافت، شک نداريم. wکلمات کلیدی