کاوشگر خلیج فارس

بهره بردای از «کاوشگر خلیج فارس»، در 14 بهمن ماه با حضور مسئولین علمی و دفاعی کشور در آب های نیلگون خلیج فارس.(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی