کنترل اجسام با پرواز روح

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) بازی پرواز روح یک بازی به سبک ماجراجویی است که از طریق جدا کردن روح از بدن میتوان کنترل اجسام را به دست گرفت - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی