کوچک ترین و سبک ترین نیروگاه برق آبی در دنیا

 کوچک ترین و سبک ترین نیروگاه برق آبی در دنیا (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی