گام بلند شرکت های دانش بنیان ایرانی برای ورود به بازار جهانی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی